Gruppekataloget for Mat/Fys-Tutorforeningen

Dette er et katalog over de forskellige arbejdsgrupper i Mat/Fys-Tutorforeningen. For hver gruppe er angivet, hvornår i forløbet arbejdsbyrden er størst samt eventuelle fordelagtige kompetencer – disse er dog ikke et krav, medmindre det står specifikt angivet.

Buret

Bur-gruppen står for den overordnede koordinering af rusdagene, heriblandt skemalægning, lokale planer, kommunikation med fakultetet og meget andet. Dette er en meget arbejdstung gruppe, og den er udelukkende forbeholdt folk, der tidligere har været tutorer. Som medlem af Bur-gruppen har man ikke mulighed for at blive holdtutor!

Arbejdsbyrde: Arbejdet starter engang før sommerferien og topper for alvor op til og i rusdagene (d. 21.-23. august 2024).

Kompetencer: Tutorerfaring påkrævet.

CS-Oplæg

Denne gruppe skal planlægge et oplæg for dataloger på Katrinebjerg, hvor der bliver mulighed for at møde centrale personer og høre om, hvad folk laver på stedet.

Arbejdsbyrde: Tiden op til oplægget og ved disse. Oplægget bør ligge umiddelbart efter rusdagene så russerne kan finde rundt eller i selve rusdagene (21.-23. august 2024).

Kompetencer: Kun relevant for dataloger

Evaluering

Arbejdet her består i, at opdatere de forskellige evalueringsskemaer i tutorforeningen (evaluering af rusdage og rusture) og sørge for, at disse bliver delt ud og indsamlet. Desuden skal gruppen samle op på evalueringerne i efteråret, således en samlet evaluering kan præsenteres på Evaluerende Stormøde.

Arbejdsbyrde: Tiden før rusdagene (21.-23. august 2023) bruges på udarbejdelsen af skemaerne, mens tiden efter bruges på uddeling og indsamling af skemaer. Resultatet præsenteres på Evaluerende Stormøde d. 25. september 2024.

Hytte

Denne gruppe skal blandt andet bestille hytter til RKFW og rusture i 2025 (datoerne er fastlagt) og videregive oplysninger om hytterne til hytteansvarlige på dette års rusture.

Arbejdsbyrde: Booking af hytter foregår i løbet af foråret, og informationer til hytteansvarlige skal være færdige inden 4. stormøde (20. august 2024).

Høstfest

Denne gruppe står for at arrangere og afholde tutorernes høstfest, som er tutorernes fest inden rusdagene. Gruppen arrangerer mad, bar, lokaler, underholdning og lignende.

Arbejdsbyrde: Hovedsageligt op til og under høstfesten d. 17. august 2024

Indkøb og bus

En lille gruppe, der står for indkøb til RKFW og rusturene samt bestilling af busser hertil. Der skal desuden udarbejdes en kogebog til disse og evalueres på mængder samt opskrifter. Det vil være en fordel, hvis man regner med at være tutor i mere end ét år.

Arbejdsbyrde: Hovedsageligt inden RusKursusForberedende Weekend(RKFW) 5.-7. april 2024 og rusturene 6.-8. september 2024.

Korrektur

Gruppen skal læse korrektur på samtlige tryksager i tutorforeningen. Dette gælder stavning og grammatik, og det gælder i særdeleshed indholdet.

Arbejdsbyrde: Lige efter korrekturdeadline 16. maj 2024 til trykdeadline (-Ikke bestemt).

Kompetencer: Gode stave- og grammatikfærdigheder påkrævet. Desuden er gruppen hovedsageligt for folk, der har tutorerfaring og dermed viden om, hvorvidt indholdet i tryksagerne er korrekt.

Laboratorierundvisning på Fysik

Skal planlægge rundvisning for fysikere på IFA, hvor der bliver mulighed for, at møde centrale personer og høre om, hvad folk laver på stedet. Der skal herudover også koordineres med Laboratorierundvisning på iNANO.

Arbejdsbyrde: Tiden op til rundvisningerne og på disse. Rundvisningerne bør ligge umiddelbart efter rusdagene så russerne kan finde rundt, typisk et par fredage inde i semesteret.

Kompetencer: Kun relevant for fysikere og nanoer.

Laboratorierundvisning på iNANO

Skal planlægge rundvisning for nanoer i laboratorierne i det nye nano-hus, hvor der bliver mulighed for at møde centrale personer og høre om, hvad folk laver på stedet. Der skal herudover også koordineres med Laboratorierundvisning på Fysik.

Arbejdsbyrde: Tiden op til rundvisningerne og på disse. Rundvisningerne bør ligge umiddelbart efter rusdagene så russerne kan finde rundt, typisk et par fredage inde i semesteret.

Kompetencer: Kun relevant for nanoer og fysikere.

LaTeCh Support

LaTeCh Support gruppen er en sammenlagt gruppe af tutorer, der hjælper andre arbejdsgrupper med LaTeX og Git, og står for tutorforeningens hjemmeside. LaTeCh Support gruppens medlemmer er for det meste også medlem af en af grupperne, der bruger LaTeX og Git (dvs. sangbog, tutorbog, SOL). Den del af gruppens medlemmer som ikke tager del i andre grupper vil have et skærpet fokus sammen med den webansvarlige i bestyrelsen blive oplært i tutorforeningens hjemmeside med henblik på at disse trainees eventuelt kan opstille til webansvarlig i tutorbestyrelsen. Den webansvarlige holder rus- og tutorhjemmesiden opdateret igennem hele tutoråret.

Arbejdsbyrde: En stor portion af arbejdet kommer i høj grad til at ligge op til korrekturdeadline 19. maj 2023 (med undtagelse af arbejde for SOLgruppen, der kan ligge helt frem til rusturene). Dog vil meget af hjemmeside arbejdet være jævnt fordelt gennem tutoråret, typisk på nogle kodedage, der aftales indbyrdes. Dog skal rushjemmesiden være helt opdateret til rusdagene (21.-23. august 2024).

Kompetencer: Du skal være god til LaTeX. Erfaring med Git er også at foretrække, samtidig er kendskab til webprogrammering en fordel. (Python/Django)

Legegruppen

Legegruppen har til ansvar at opdatere legebogen og udføre en legedag d. 17. august 2024 for tutorforeningen. Legebogen er et opslagsværk for lege, der kan benyttes af tutorer i forbindelse med rusugen og lignende.

Arbejdsbyrde: Op til legedagen d. 17. august op til korrekturdeadline (-dato følger) og op til trykdeadline (-dato følger).

ParXafari

Gruppen skal arrangere og afholde ParXafari for russerne i rusdagene. Der skal findes passende discipliner/lege og laves et kreativt pointsystem.

Arbejdsbyrde: Tiden op til ParXafari og på selve dagen 22. august 2024.

Praktiske grise

De praktiske grise hjælper med praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af stormøderne og rusugen. Dette indebærer f.eks. flytning af teffe og kage, opsætning af borde samt hjælpe med oprydning nogle aftener.

Arbejdsbyrde: Gruppens arbejde ligger fordelt gennem året. I rusdagene kan der ligge oprydningsarbejde hvor man skal blive til at alle er taget hjem.

RusKursusForberedende Lang Lørdag med Leg (RKFL³)

Til RusKursusForberedende Lang Lørdag med Leg d. 20. april 2024 skal denne gruppe arrangere en form for leg, der skal fungere som teambuilding, så alle tutorerne lærer hinanden at kende. Desuden skal gruppen bestille aftensmad, lave bordplan, underholdning og eventuelt hjælpe bestyrelsen med at stå i baren om aftenen.

Arbejdsbyrde: Gruppens arbejde ligger op til og under RKFL³ (d. 20. april 2024).

RusKursusForberedende Weekend og Rus2tursguide (RKFW)

Denne gruppe har til formål, at arrangere og afvikle RKFW (RusKursusForberedende Weekend), som er tutorernes hyttetur i foråret. Der skal lægges en tidsplan, arrangeres lege osv. Gruppen står ikke for indkøb, SOL eller bestilling af hytte men fungerer som hytteansvarlige.

Desuden skal gruppen også rette i Rus2turs-guiden som er ment til russer der skal planlægge og afholde rus2tur. Det er en lille guide til russerne med gode råd og fif. Idéen er at samle information fra hyttegruppen, indkøbsgruppen og evt. egne erfaringer, om hvor man kan finde en hytte, hvor meget mad, man skal bestille, hvor man kan leje busser og den slags. Guiden skal opdateres og tilføjes alt det nødvendige der kan være.

Arbejdsbyrde: Tiden op til RKFW 5.-7. april 2024 og på selve RKFW

Rus2tursGuiden skal være færdig inden tutoråret er omme og laves efterfølgende arbejdet på RKFW, så den kan udgives til brug på rus2ture i foråret 2025 med erfaringen fra RKFW.

Rusrevy

Denne gruppe står for at afholde rusrevy fredag i rusugen, som er en minirevy til ære for russerne. Der skal øves, laves manuskript, øves, fordeles roller og øves.

Arbejdsbyrde: Hovedsageligt op til rusdagene 21.-23. august 2024. Vær forberedt på at bruge hele weekenden inden russtart til at øve!

Kompetencer: Du skal turde stå på en scene

Tutorsmiley

Tutorsmileygruppen har til formål at tilrette sidste års russmileyvideoer og sørge for, at de er opdateret og nydeligt. Dette kan både betyde, at man laver nye scener eller retter scener, der ikke virkede godt nok sidste år. Gruppen har også ansvaret for tutorsmileyvideoen, som skal kunne vises til 0. stormøde 2025.

Arbejdsbyrde: Russmileyvideoerne skal være klar inden rusdagene (d. 21.-23. august 2024), og tutorsmileyvideoen skal være færdig inden generalforsamlingen d. 6. november 2024.

Kompetencer: Generelle kreative evner, samt viljen til at medvirke i diasshowet.

SOL

SOL-gruppen står for at afholde SOL på RKFW (RusKursusForberedende Weekend), og eventuelle rettelser skal laves inden korrekturdeadline (dato følger). Inden rusturene skal SOL-gruppen også sørge for at holde oplæg om SOL til holdets time for alle rusholdene.

Arbejdsbyrde: Gruppens arbejde ligger især op til RKFW (5.-7. april 2024) samt før rusturene (6.-8. september 2024).

Sangbog

En gruppe, der har til formål, at holde sangbogen up-to-date. Alle sangene prøves af, og nye sange tilføjes, mens nogle af de gamle vælges fra. Lav en sangbogsdag hvor sange bliver gennemgået/sunget og der bliver hygget.

Arbejdsbyrde: Op til korrekturdeadline (dato følger) og op til trykdeadline (dato følger).

Kompetencer: Musikalske evner er en fordel, men ikke et krav.

Vedtægtsgruppen

Gruppens ansvar er at gennemgå foreningens vedtægter og komme med forslag til ændringer/fornyelser af disse. Derudover skal denne gruppe også stå for en vedtægtsworkshop, hvor alle tutorer kan få hjælp til at komme med forslag til ændringer af vedtægterne og lave princippapirer.

Arbejdsbyrde: Primært tiden op til workshoppen, som skal ligge senest 2 uger før generalforsamlingen d. 6. november 2024.

Sportsdagsgruppen

Gruppen har til ansvar at arrangere og afholde sportsdag for russerne. Der skal været udvalgt nogle discipliner/lege, som skal indgå i arrangementet. Desuden skal der udarbejdes en tidsplan for arrangementet, som kan tilpasses efter antal tilmeldte hvor til der skal findes dommere.

Arbejdsbyrde: Tiden op til sportsdagen og på selve dagen (dato medfølger snarest).

Tutorbog

Denne gruppes ansvar er at revidere og opdatere tutorhåndbogen, der er en vejledning til tutorerne om tutorårets gang.

Arbejdsbyrde: Op til den særlige korrekturdeadline for tutorbogen (dato følger) og op til trykdeadline (dato følger).

Tutorfest

Står for at planlægge og afholde den store Tutorfest i efteråret. Der skal arrangeres mad, dekorationer, underholdning med mere.

Arbejdsbyrde: Tiden op til tutorfesten og på dagen for festen d. 25. oktober 2024

Kompetencer: Kendskab til at afholde fester på uni kan være en fordel

TØ i rusdagene

Gruppen skal arrangere TØ, som russerne skal have i rusdagene. Dette er gældende for datalogi, nanoscience og fysik. Man vil kun komme til at lave TØ til sin egen studieretning. Udover dette får hver studieretningsgruppe ansvaret for at udarbejde et ark med beskrivelse af arbejdsformer for hver studieretning.

Arbejdsbyrde: Tiden op til rusdagene (d. 21.-23. august 2024). Det skal være færdigt inden 3. stormøde (d. 19. august 2024) så evt. materiale kan blive trykt og komme i holdkuverterne.

Wiki

Gruppen står for at rydde op i de elektroniske manualer til brug af computerne på naturvidenskab (IFA, IMF og CS), som findes på på www.matfystutor.dk/wiki. Derudover skal gruppen udarbejde et ark med links til AU-hjemmesider, som tutorerne skal gennemgå i rusugen.

Arbejdsbyrde: Fordelt ud over foråret, wiki-siden og arket skal blot være klar inden rusdagene (d. 21.-23. august 2024).

Kompetencer: Kendskab til computersystemerne på CS/IFA/IMF.